Image Description

มิเตอร์ดิจิตอลพรีเซ็ท 15842

ปืนจ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เฟืองท้ายคอลโทรลปั๊ม ขนาด 1/2 นิ้ว

มิเตอร์ดิจิตอล PRESET  ตั้งค่าหยุดจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ

อัตราการไหล 20 ลิตรต่อนาที

แบบมิเตอร์ดิจิตอลจ่าย   0-999  ต่อครั้ง  ยอดรวม 0-999999 ลิตร

ปรับคาริเบต และตั้งค่าหน่วย แบบลิตร แกลลอน