Image Description

มิเตอร์อนาล็อก 1/2 OMPI

มิเตอร์อนาล็อก OMPI 1/2" 15867

ปืนจ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เฟืองท้ายคอลโทรลปั๊ม ขนาด 1/2 นิ้ว

อัตราการไหล 15 ลิตรต่อนาที 

แบบมิเตอร์อนาล็อค ขนาด 1/2 นิ้ว 0-999

ยอดรวม 0-999999