ระบบน้ำมันลมและจารบี

ติดตั้งระบบน้ำมันจารบี และระบบลม รวมถึงเครื่องจักรต่างๆ